ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΑΒ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ «ΛΕΦΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ… ΣΤΗΝ ΕΑΒ!!!» ΤΟΥ ΠΡ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΑΘΗ ΓΙΩΤΑ

Στις 7 Φεβρουαρίου 2012 είχε αναρτηθεί άρθρο του Πρ. Υπουργού κ. Στάθη Γι’ωτα με τίτλο ¨Λεφτά Υπάρχουν… Στην ΕΑΒ!!!» (https://hellads.wordpress.com/2012/02/07/λεφτα-υπαρχουν-στην-εαβ/). Παρακάτω παρατίθεται η απάντηση της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας:

Τανάγρα, 22 Φεβρουαρίου 2012

Αξιότιμε Κύριε Γιώτα,

Σε συνέχεια άρθρου σας με τίτλο «ΛΕΦΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ… ΣΤΗΝ ΕΑΒ» αναφορικά με την ανάθεση σε πολυεθνική εταιρεία της δημοσίευσης προκήρυξης και της συλλογής βιογραφικών με σκοπό την πρόσληψη 7 διευθυντικών στελεχών, είναι προφανές ότι τα στοιχεία που έχετε σχετικά με το γεγονός που «υπέπεσε στην αντίληψή σας» –όπως χαρακτηριστικά αναφέρετε- δεν επιτρέπουν τη διαμόρφωση πλήρους ολοκληρωμένης και ορθής εικόνας επί του θέματος αλλά, αντιθέτως δημιουργούν το πρόσφορο έδαφος για παρερμηνείες. Για το σκοπό αυτό, επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε για τα ακόλουθα (ανά ζήτημα που τίθεται στο άρθρο σας):

1. Όπως είναι γνωστό, η ανθρωποδύναμη της ΕΑΒ έχει υποστεί δραματική συρρίκνωση τα τελευταία χρόνια, από 2.936 εργαζόμενους το 2005 σε 1.598 εργαζόμενους σήμερα, ήτοι μείωση της τάξεως του 46%. Ελλείψει προσλήψεων, η συρρίκνωση της ανθρωποδύναμης αναμένεται να επιδεινωθεί και να υπερβεί το 50% έως το 2013 τη στιγμή που, για την ίδια περίοδο, προγραμματίζεται αύξηση πωλήσεων.

Είναι χαρακτηριστικό ότι τη διετία 2010-2011 αποχώρησαν συνολικά 864 εργαζόμενοι. Η τάση συρρίκνωσης της ανθρωποδύναμης αποτυπώνεται βεβαίως και σε επίπεδο στελεχών. Επισημαίνεται ότι μόνο το 2011 αποχώρησαν 23 στελέχη από το βαθμό του Προϊστάμενου Τομέα μέχρι και Γενικού Διευθυντή ενώ την περίοδο 2005 – 2011 αποχώρησαν 93 στελέχη αντίστοιχα.

Το αίτημα αναγκαιότητας προσλήψεων είναι καθοριστικής σημασίας για την εταιρεία και έχει εκφραστεί ρητά και κατηγορηματικά από το 2008 με την πάγια ένταξη αυτού στις λίστες θεματολογίας των συζητήσεων με τις ηγεσίες εκάστου αρμόδιου Υπουργείου και σειρά επιστολών και επαφών σε τακτά διαστήματα προς προώθηση του θέματος. Είναι χαρακτηριστικό ότι η ΕΑΒ βρίσκεται στην τελική φάση ελέγχου από το ΑΣΕΠ υποβεβλημένων πινάκων για την πραγματοποίηση 80 προσλήψεων εγκεκριμένων από το 2009. Η εταιρεία συνεχίζει να αιτείται την άμεση απεμπλοκή έστω των συγκεκριμένων αυτών προσλήψεων, χωρίς ωστόσο θετική έκβαση μέχρι στιγμής.

Συνυπολογίζοντας όλα τα ανωτέρω δεδομένα, η ανάθεση έργου σε υπεργολάβους:

–  καλύπτει τη σοβαρή έλλειψη προσωπικού που αντιμετωπίζει η ΕΑΒ,

– επιτρέπει την τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων της εταιρείας προς τους πελάτες της στη διεθνή αγορά και επομένως συμβάλει στην υλοποίηση της εξαγωγικής της στρατηγικής και την ενίσχυση των σχέσεων με τους εταίρους της στο εξωτερικό,

– ακολουθεί τις νόμιμες διαδικασίες και εξασφαλίζει τα συμφέροντα της εταιρείας, με δεδομένο ότι επιτυγχάνεται υψηλή επικέρδεια-και, εν τέλει,

– συμβάλλει στην επίτευξη της βιωσιμότητας και, επομένως, στη διασφάλιση των θέσεων εργασίας των 1.600 περίπου εργαζομένων της.

Λόγω των αποχωρήσεων μέχρι σήμερα όπως προαναφέρθηκαν αλλά και των επικείμενων συνταξιοδοτήσεων διευθυντικών στελεχών, δημιουργείται η ανάγκη αναδιάρθρωσης του Οργανογράμματος και έγκαιρης πλήρωσης θέσεων που μείνουν κενές. Είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε το γεγονός ότι η ΕΑΒ στερήθηκε –όπως αναφέραμε- 93 ικανών στελεχών την περίοδο 2005-2011 μόνο ενώ προγραμματίζει να προσλάβει 8 νέα στελέχη. (Αν λάβουμε μάλιστα υπόψη ότι το 2011 αποχώρησαν 306 εργαζόμενοι, προκύπτει αμέσως ότι η αναλογία 1/5 αναφορικά με τον περιορισμό των προσλήψεων στην οποία κάνετε αναφορά γίνεται και εκ των πραγμάτων απόλυτα σεβαστή στην περίπτωση της πρόσληψης 8 νέων στελεχών!)

Η θετική πορεία της ΕΑΒ μέχρι σήμερα και οι στόχοι της απαιτούν Διευθυντικά στελέχη με επιστημονική και τεχνολογική εξειδικευμένη κατάρτιση αιχμής, σύγχρονης επιχειρηματικής σκέψης και νοοτροπίας, με εμπειρία στο σύγχρονο αεροκατασκευαστικό βιομηχανικό κλάδο. Με δεδομένη την κατάσταση στην οποία αναφερθήκαμε, δεν είναι δυνατή η ανεύρεση ‘έτοιμων’ Διευθυντικών στελεχών – στο επιθυμητό διοικητικό, επιστημονικό και τεχνολογικό επίπεδο- εντός του περιβάλλοντος της εταιρείας. Επίσης, θα πρέπει να τονισθεί ότι, στη μεγάλη πλειονότητα των προς πλήρωση διευθυντικών θέσεων, δεν υπάρχουν στελέχη που να διαθέτουν τη σχετική επιστημονική εξειδίκευση πανεπιστημιακού επιπέδου και εμπειρία σε γνωστικά πεδία όπως: μάρκετινγκ, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού,  διαχείριση περιβαλλοντικών θεμάτων, διαχείριση συμβάσεων (νομικό υπόβαθρο), Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, Logistics και Εφοδιαστική Αλυσίδα.

Σε κάθε περίπτωση, η διεθνής πρακτική υποδεικνύει τη δημιουργία ενός μείγματος στελεχών –με την πρόσληψη στελεχών από την ελεύθερη αγορά- με συνακόλουθο στόχο τη δημιουργία ενός μείγματος εμπειρίας και γνώσεων και διαμόρφωση εργασιακής κουλτούρας που ανταποκρίνεται σε ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας.

Αναφορικά με τη διαδικασία πρόσληψης των διευθυντικών στελεχών, η ΕΑΒ ακολουθεί όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες που διασφαλίζουν την πλήρη διαφάνεια. Συγκεκριμένα:

– Το άρθρο 33 παρ. 6 του Ν 3697/2008 ορίζει ότι «Το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε δημόσιας επιχείρησης δύναται να στελεχώνει τις θέσεις Διευθυντών και Γενικών Διευθυντών που προβλέπονται στο οργανόγραμμα της Εταιρείας, επιλέγοντας διοικητικά στελέχη είτε από το προσωπικό της δημόσιας επιχείρησης είτε εκτός αυτού, με σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου μέχρι τριετούς διάρκειας».

Η διαδικασία αναζήτησης των στελεχών άρχισε μετά από σχετική έγκριση του Δ.Σ. της εταιρείας (υπ’ αριθμ. 1259 συνεδρίαση Δ.Σ.).

– Για την ανάθεση του έργου διεξήχθη μειοδοτικός διαγωνισμός στον οποίο προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν εταιρείες συμβούλων με εξαιρετικά μεγάλη εμπειρία στην εξεύρεση στελεχών τόσο για τον ιδιωτικό όσο και για το δημόσιο τομέα.

– Η ανάθεση του έργου ακολούθησε βεβαίως όλες τις νόμιμες διαδικασίες και έγινε στη μειοδοτούσα εταιρεία η οποία χαίρει διεθνούς κύρους, στοιχείο που από μόνο του αποτελεί άλλο ένα εχέγγυο στη δέσμευση της ΕΑΒ για απόλυτη διαφάνεια.

2. Από την προσεκτική ανάγνωση της προκήρυξης για Διευθυντή Εργοστασίου, προκύπτει ότι το προσόν στο οποίο αναφέρεστε περιλαμβάνεται σε μία σειρά άλλων 8 απαιτήσεων-προσόντων-στοιχείων προϋπηρεσίας, δεν αποτελεί δε υποχρεωτική συνθήκη («Διπλωματούχος Μηχανικός-Αεροναυπηγικής ή Μηχανολόγος ΑΕΙ – Στρατιωτικών σχολών συμπεριλαμβανομένων-… ). Η αναφορά γίνεται για να μην αποκλειστούν πιθανοί υποψήφιοι –σε μία ‘ευαίσθητη’ όσον αφορά την ανεύρεση εργασίας εποχή- όταν μάλιστα αυτοί διαθέτουν την εξειδίκευση που απαιτεί η συγκεκριμένη θέση σε μία αεροναυπηγική βιομηχανία, εξειδίκευση που δεν είναι εύκολο να βρεθεί στον ελλαδικό χώρο.

3. Όπως ήδη αναφέρθηκε, το έργο ανατέθηκε σε εταιρεία συμβούλων με εξαιρετικά μεγάλη εμπειρία στην εξεύρεση στελεχών. Σύμφωνα με τα παραδοτέα του έργου, η εταιρεία θα προχωρήσει στην πρώτη αυστηρή επιλογή στελεχών και θα προτείνει στην ΕΑΒ λίστα προτεινόμενων υποψηφίων ανά θέση (shortlist). Η διαδικασία στη συνέχεια προβλέπει σειρά συνεντεύξεων από ομάδα στελεχών της ΕΑΒ, με συμμετοχή των σχετικών στελεχών σε κάθε περίπτωση (π.χ. συμμετοχή του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών στη σειρά συνεντεύξεων του Διευθυντή Λογιστηρίου). Η τελική απόφαση της επιλογής δεν είναι απόφαση ενός ατόμου αλλά αποτέλεσμα της συνεργασίας και σύμφωνης γνώμης Επιτροπής υψηλόβαθμων στελεχών της Διοίκησης της εταιρείας, ανάμεσα στα οποία και ο Διευθύνων Σύμβουλος.

4. Με δεδομένη τη δραματική συρρίκνωση της ανθρωποδύναμης στην οποία αναφερθήκαμε, είναι αυτονόητο ότι στην ΕΑΒ δεν ‘περισσεύει’ κανείς. Κάθε εργαζόμενος και κάθε στέλεχος είναι πολύτιμο για την ανάπτυξη και βιωσιμότητα της εταιρείας. Η ΕΑΒ αξιοποιεί το ανθρώπινο δυναμικό της με τον καλύτερο δυνατό τρόπο με βάση τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της εταιρείας.

Με δεδομένη την αναφορά σας ότι «… σε λίγο τα στελέχη θα είναι περισσότερα από τους υφισταμένους τους. Ένας στρατός με περισσότερους στρατηγούς και συνταγματάρχες από ό,τι φαντάρους», παραθέτουμε συγκεκριμένα στοιχεία αναφορικά με τη διαμόρφωση του στελεχιακού δυναμικού της εταιρείας.

Η απόφαση της Διοίκησης για ορθολογική αναδιάρθρωση του Οργανογράμματος καταδεικνύεται από το γεγονός ότι την περίοδο 2004-2011 το στελεχιακό δυναμικό παρουσίασε μείωση 35,4%  (από 421 στελέχη το 2004 σε 231 στελέχη σήμερα).

Ειδικά για την περίοδο 2010 – 2011, ο αριθμός του στελεχιακού δυναμικού σημείωσε μείωση κατά 27%.

Δομή ανθρωποδύναμης της ΕΑΒ

Σημειώνεται δε ότι, όπως προκύπτει και από τον πίνακα, η σχέση εργαζομένων ανά στέλεχος αυξήθηκε από 5,1 το 2010 σε 5,9 το 2011.

Υπό εξέλιξη βρίσκεται η μελέτη μίας νέας δομής οργανογράμματος με στόχο την περαιτέρω μείωση κατά 20% του αριθμού των στελεχών.

Η ιδιαίτερα σημαντική μείωση κατά 27% του στελεχιακού δυναμικού δεν ήταν τυχαία αλλά επετεύχθη μέσα από την εφαρμογή μία συνεπούς στρατηγικής σε συνάρτηση με το υποβληθέν Σχέδιο Αναδιάρθρωσης και το Επιχειρησιακό και Στρατηγικό Σχέδιο της εταιρείας. Στο πλαίσιο αυτό, η μείωση του στελεχιακού δυναμικού λαμβάνει υπόψη τη μείωση της ανθρωποδύναμης αλλά επίσης και άλλες σημαντικές παραμέτρους όπως:

α) Το ύψος του συμβατικού φόρτου

β) Το μείγμα των προγραμμάτων που πρέπει να υλοποιηθούν, δηλαδή τις διαφορετικές  ποιοτικές, τεχνικές και άλλες εξειδικευμένες απαιτήσεις για την υποστήριξη των προγραμμάτων.

Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στο εξειδικευμένο τεχνολογικό αντικείμενο της εταιρείας αεροκατασκευαστικού τομέα που απαιτεί οργάνωση ειδικών προδιαγραφών και σε επίπεδο στελεχιακού δυναμικού την οποία η εταιρεία εφαρμόζει και αναπροσαρμόζει ανάλογα με την εξέλιξη του Επιχειρησιακού Σχεδίου.

5. Η ΕΑΒ είναι ξεκάθαρο ότι ακολουθεί μία πολιτική προσλήψεων που βασίζεται απόλυτα στο Επιχειρησιακό σχέδιο. Σε κάθε περίπτωση, διευκρινίζεται ότι οι προσλήψεις των Διευθυντικών στελεχών αφορούν –όπως ορίζει ο νόμος- σε συμβάσεις ορισμένου χρόνου μέχρι 3ετούς διάρκειας.

Αξιότιμε Κύριε Γιώτα,

Ελπίζουμε ότι, λόγω του εξαιρετικού ενδιαφέροντος που φαίνεται ότι έχετε για την ΕΑΒ, θα έχουν υποπέσει στην αντίληψή σας και οι εξαιρετικά θετικές εξελίξεις όσον αφορά τα οικονομικά της αποτελέσματα, τις νέες συνεργασίες, την αύξηση των πωλήσεών της, τις επιτυχίες της σε θέματα Έρευνας και Ανάπτυξης, εξελίξεις που αποτυπώνονται ευρέως στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και είναι εύκολο να ενημερωθείτε για αυτές.

Με την ευκαιρία, θα ήταν χαρά μας να σας υποδεχτούμε στις εγκαταστάσεις της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας για να σας ενημερώσουμε υπεύθυνα και ολοκληρωμένα για το σημαντικό έργο που ήδη επιτελείται στην ΕΑΒ στο οποίο είμαστε πεπεισμένοι ότι θα συμβάλουν καταλυτικά τα νέα 8 στελέχη που αναζητούμε, σε συνεργασία πάντα με το ικανό στελεχιακό δυναμικό της εταιρείας μας.

Χάρης Α. Αμοργιανός

Γενικός Διευθυντής

Γενική Διεύθυνση Υποστήριξης

Υ.Γ. Παρατίθεται ακολούθως η απαντητική επιστολή όπως την λάβαμε:

Απάντηση ΕΑΒ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Google photo

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s


Αρέσει σε %d bloggers: